Ανεκκαθάριστο και αδιάφανο κατάλοιπο προερχόμενο από κλείσιμο σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού τηρούμενο σε Πιστωτικό Ίδρυμα και έτερες καταχρηστικές πρακτικές

Επί εκδοθείσας διαταγής πληρωμής κατά εταιρίας που έκανε χρήση συμβάσεως αλληλοχρέου λογαριασμού Πιστωτικού Ιδρύματος και προσθέτων αυτής πράξεων, από το έτος 1996 μέχρι το έτος 2011 που έπαυσε να εξυπηρετείται, ασκήθηκε ανακοπή και αντίστοιχη αίτηση αναστολής εκτελέσεώς της, όταν επιχειρήθηκε κατάσχεση επί ακινήτου επαγγελματικών εγκαταστάσεων της εταιρίας.

Σημειωτέον ότι υπήρχαν τρεις προσημειώσεις υποθηκών επί του ακινήτου αυτού ισόποσες του αναζητηθέντος καταλοίπου υπέρ του αιτούντος την εκτέλεση Πιστωτικού Ιδρύματος.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της αιτήσεως αναστολής προέκυψε ότι: το κατάλοιπο ήτο ανεκκαθάριστο, αδιάφανο και μη βέβαιο, με ουδεμία δυνατότητα ελέγχου του εκ μέρους της εταιρίας, επιπροσθέτως καταχρηστικών χρεώσεων που περιέχονταν σε σχετικούς όρους της συμβάσεως και των προσθέτων πράξεων, ως εξής:

-διότι δεν παρετίθετο στις δανειακές προσκομισθείσες καρτέλλες της εταιρίας που τηρούσε το Πιστωτικό Ίδρυμα, όλη η κίνηση του λογαριασμού, εκκινώντας από το έτος 2001 καίτοι η σύμβαση λειτουργούσε από το έτος 1996, γεγονός που συνομολόγησε το ίδρυμα, επιχειρηματολογώντας ότι ο συνεχής διαδοχικός μετασχηματισμός του με την απορρόφηση και ετέρων Τραπεζών, κατέστησε αδύνατη την εξεύρεση της πλήρους κινήσεως και διαδρομής του λογαριασμού αυτού.

-διότι δεν παρετίθετο αναγνώριση καταλοίπου εκ μέρους της εταιρίας που θα δικαιολογούσε αυτή την εκκίνηση όπως την παραθέτει το Πιστωτικό Ίδρυμα (η επιχειρηματολογία του ήταν η αυτή ως ανωτέρω)

-διότι στη διαδρομή των κινήσεων του λογαριασμού που προσκομίσθηκαν προέκυπτε χορήγηση ποσών σε γιεν, που ουδεμία ενημέρωση είχε επ αυτού η πιστολήπτρια εταιρία (για τους συναλλαγματικούς κινδύνους, την επιβάρυνση των ποσών με την ισοτιμία και ποια ήταν αυτή, δοθέντος και του μορφωτικού επιπέδου των μελών της)

-διότι υπήρχε υπολογισμός του επιτοκίου επί έτους 360 ημερών, προσαυξάνοντας το τελικό κατάλοιπο

-διότι υπήρχε επίρριψη εις την εταιρία όλων των φόρων τελών εξόδων κλπ της εν λόγω σύμβασης, παρόντων και μελλοντικών δίχως να εξειδικεύεται το είδος των φόρων, δίχως να ορίζεται αριθμητικά ή ποσοστιαία το μέγεθός τους, τα δε έξοδα ενώ θα έπρεπε να χρεώνονται σε άτοκο λογαριασμό, τοκίζονταν και ανατοκίζονταν, ανερχόμενα σε υπέρογκο ποσόν. Επιπλέον υπήρξε ανατοκισμός της μετακυλιομένης εισφοράς του ν. 128/75.

-διότι οι καταθέσεις καταβολές εκ μέρους του Πιστωτικού Ιδρύματος από τις χορηγήσεις του λογαριασμού αυτού, γίνονταν με καταχρηστικές ημέρες εκτοκισμού από 1 έως 5 ημέρες (valeur)

-διότι τα επιτόκια υπήρξαν ανώτερα από τα νόμιμα εξωτραπεζικά και η επιβάρυνση της εταιρίας υπήρξε τέτοια που ήταν αδύνατον να διαχωριστεί από το τελικό κατάλοιπο.

-διότι δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε ιστορικά, ούτε συμψηφιστικά η καταβολή εκ μέρους της πιστολήπτριας εταιρίας ενός γενναίου ποσού προ διετίας προς μερική εξόφληση του λογαριασμού αυτού.

Η συνολική αυτή εικόνα και αντιδεοντολογική συμπεριφορά του Πιστωτικού Ιδρύματος στην προκειμένη περίπτωση, στοιχειοθέτησε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος αναφορικά με την επιδίωξη είσπραξης ενός αδιαφανούς καταλοίπου σε επίπεδο έκδοσης διαταγής πληρωμής και παραβίασης του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος προς πληρωμή του, δυσχέρανε δε σημαντικά το δικαίωμα άμυνας της πιστολήπτριας εταιρίας της και ελέγχου του καταλοίπου αυτού.

Η αιτηθείσα προσωρινή διαταγή αναστολής της εκτελεστότητος χορηγήθηκε και η εταιρία τελεί εν  αναμονή αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής.