Απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση 50 μέτρων / ασφαλιστικά μέτρα

Επί υποθέσεως μεταξύ εν διαστάσει συζύγων όπου υπήρχε επιθετική συμπεριφορά εκ μέρους του συζύγου, κατετέθη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα να μην προσεγγίζει τη σύζυγο σε απόσταση 100 μέτρων, ως και αίτημα μεταρρύθμισης της οριστικής απόφασης περί επικοινωνίας του συζύγου κατά τα αιτούμενα στην εν λόγω αίτηση (και να παραλαμβάνεται το ανήλικο από το σπίτι των γονέων της αιτούσας).

Η απόφαση που εκδόθηκε εν τέλει δέχθηκε ότι πιθανολογήθηκαν τα πραγματικά περιστατικά της αιτήσεως (που συνιστούσαν προσβολή προσωπικότητος της αιτούσας) και ο λόγος του κατεπείγοντος που επέβαλε να διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο και αποφάνθηκε ότι η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 1α ΑΚ (προσβολή προσωπικότητος), 682 παρ. 1, 731, 732 και 947 αρ. 1 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος για μεταρρύθμιση της οριστικής αποφάσεως, που δεν είναι νόμιμο, διότι από το άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμισθεί μόνον απόφαση που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και όχι απόφαση του Δικαστηρίου της κυρίας δίκης.

Θεώρησε δε ότι δεν πιθανολογήθηκε ότι ο σύζυγος δημιουργεί προβλήματα στο σχολείο του ανηλίκου και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης προσέγγισης του σχολείου του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην απόφαση δεν ορίστηκε κάποιο χρονικό διάστημα για την άσκηση τακτικής αγωγής. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι τροποποιήθηκε από αρχές του έτους το άρθρο 693 ΚΠολΔ δυνάμει του οποίου αναφέρεται ότι: “1- ...αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες. 2- Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του Άρθρου Πέμπτου, του Άρθρου 1, του νόμου 4335/23.7.2015 και σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου ενάτου, η ισχύς του αρχίζει από την 1/1/2016), προκύπτει ότι ισχύει το εν λόγω ασφαλιστικό μέτρο δίχως την άσκηση τακτικής αγωγής.