ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – 6 ΠΑΡ. 3 Ν. 2664/1998 – ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΈΤΕΡΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΚΑΕΚ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Απόφαση του γραφείου μας, σχετικά με τη διόρθωση ανακριβούς εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998. Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία που κατά το στάδιο της κτηματογράφησης δε δηλώθηκε από τους ιδιοκτήτες, και συμπεριελήφθη στο ΚΑΕΚ με τα αδιάθετα ποσοστά της οικοδομής. Ολικά δεκτή η αίτηση.

 

Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε συστημένη οριζόντια ιδιοκτησία – Αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 – Παραχωρητήριο της Ειδικής Υπηρεσίας Στεγάσεως Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας – Κληρονομική Διαδοχή – Αποποίηση Κληρονόμων – Κατά την άποψη του παρόντος δικαστηρίου δεν απαιτείται περαιτέρω κοινοποίηση της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 σε πρόσωπα που ζητούν τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών αναφορικά με άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες της ίδιας οικοδομής, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τον ίδιο αριθμό ΚΑΕΚ αδιάθετων ποσοστών, διότι η σχετική κοινοποίηση απαιτείται σε περιπτώσεις όπου το εγγραπτέο στο κτηματολόγιο δικαίωμα αφορά στο ίδιο το ακίνητο – Μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογράφησης – Ύπαρξη δικαιώματος κυριότητας – Δεκτή η αίτηση.

 

 

AΠΟΦΑΣΗ 6297/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Πληρεξούσια Δικηγόρος : Σοφία Σαμαρά (ΑΜΔΣΘ 12039)

 

Σύμφωνα με τη διαταξη του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ. 3 των Ν. 4164/2013 προβλέπεται ότι «Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όταν ζητείται η διόρθωση αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, και , μέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως του πρώτου εδαφίου και επί ποινή απαραδέκτου , η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αιτήσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση επικυρωμένου αντίγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νομικά ή ουσιαστική αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσιου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Η κατάθεση και κοινοποίηση , σύμφωνα με τα παραπάνω, της αίτησης για τη διόρθωση της εγγραφής διακόπτει την προθεσμία για την έγερση της αγωγής της παραγράφου 2. Η προθεσμία που διακόπηκε θεωρείται σα να μη διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο δικαιούχος ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου την αγωγή της παραγράφου 2 μέσα σε έξι μήνες από την παραίτηση από την αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψη της, θεωρείται ότι η προθεσμία διακόπηκε με την κατάθεση και κοινοποίηση αυτής». Πρέπει, δε, να τονιστεί ότι ο κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος , που προσβάλλεται με τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές , είναι αυτός της έναρξης του Κτηματολογίου σε μία περιοχή, όπως καθορίζεται με σχετική απόφαση του ΟΚΧΕ και όχι αυτός της έγερσης της αγωγής/αίτησης του άρθρου 6 παρ. 2-3 Ν. 2664/1998 (βλ. ΑΠ 1342/2015, ΕφΑθ 618/2015, ΕφΠατρ 226/2012, ΕφΛαρ 179/2012, ΠΠρΘες 45854/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Διαμαντοπούλου Γ., – Εμμανουηλίδου Κ., Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014, σελ. 10-11, Παπαστερίου Δ. Κτηματολογικό Δίκαιο, κατ’ άρθρο ερμηνεία, 2013, σελ. 762-763, 884). Συνεπώς, σε περίπτωση κτήσης κυριότητας με κληρονομική διαδοχή η διατύπωση του αιτήματος για τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής και την εγγραφή ως αληθούς δικαιούχου του δικαιώματος στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κατά το χρόνο των πρώτων εγγραφών έχει άμεση σχέση και συναρτάται με το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και συγκεκριμένα αν αυτός συνέβη πριν ή μετά την έναρξη λειτουργίας του οικείου κτηματολογικού γραφείου. Και αυτό για τί η κτήση κυριότητας με κληρονομική διαδοχή έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ανεξάρτητα από το χρόνο σύνταξης του σχετικού εγγράφου για την αποδοχή κληρονομιάς, αυτή ανατρέχει πάντοτε στο χρόνο επαγωγής  (ex tunc) που είναι ο θάνατος του κληρονομούμενου κατά τα άρθρα 1193, 1195, 1198, 1199, και 1846 ΑΚ άσχετα με το χρόνο μεταγραφής ή εγγραφής του σχετικού εγγράφου αποδοχής κληρονομιάς. Συνακόλουθα α) αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, δηλαδή ο αποβιώσας κατά το χρόνο έναρξης αυτού ήταν εν ζωή, τότε ο δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώματος είναι ο κληρονομούμενος, και με την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή των στοιχείων του κληρονομούμενου στο κτηματολογικό φύλλο, και β) αντίθετα αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε πριν την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου τότε δικαιούχοι του εγγραπτέου δικαιώματος είναι οι κληρονόμοι αυτού, δεδομένου ότι δε νοείται να είναι φορέας εμπραγμάτων δικαιωμάτων πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει, και με την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή στο κτηματολογικό φύλλο των κληρονόμων του αποβιώσαντος με αιτία κτήσης την κληρονομιά και τίτλο κτήσης την ήδη εγγραφείσα κατ’ άρθρο 7Α πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς (βλ. ΕφΑθ 5848/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι στην κυριότητα της ………….. του ……… το γένος …………………, προγιαγιάς τους, περιήλθε δυνάμει του νομίμως μεταγεγραμμένου υπ’ αριθμ. …… παραχωρητηρίου της Ειδικής Υπηρεσίας Στεγάσεως Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, το λεπτομερώς περιγραφόμενο κατά θέση και όρια, αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με κτηματολογικό αριθμό …… του ισογείου ορόφου της κείμενης στο με αριθμό . οικοδομικό τετράγωνο , επί της οδού …… στον οικισμό ……… οικοδομής. Ότι δυνάμει του ανωτέρω τίτλου , η γιαγιά των αιτούντων και κόρη της ………. , διατηρούσε επί του ανωτέρω διαμερίσματος δικαίωμα οικήσεως. Ότι η ………..απεβίωσε στις ….. και κατέλειπε την από ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα με το με αριθμ……πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκατέστησε ως κληρονόμους επί του επιδίκου διαμερίσματοτττος τα εγγόνια της (τέκνα της θυγατέρας της …..)…….. (μητέρα της πρώτης αιτούσας) και ………… 9πατέρα του δεύτερου). Ότι οι ανωτέρω κληρονόμοι προέβησαν εμπρόθεσμα σε αποποίηση της επαχθείσας σε αυτούς κληρονομιάς , στην οποία υπεισήλθαν ισομερώς οι αιτούντες, που ακολούθως προέβησαν στην αποδοχή της επαχθείσας κληρονομιάς της με τη με αριθμ. ……πράξη συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………. Ότι στα πλαίσια της δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου , η περιοχή του Δήμου ….. Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο, υπήχθη στις διαδικασίες κτηματογράφησης, οι οποίες ήδη ολοκληρώθηκαν. Ότι ωστόσο, δεν προέβησαν στη δήλωση του δικαιώματός τους επί του παραπάνω ακινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να μην καταχωρηθεί στα κτηματολογικά βιβλία αυτοτελώς ως οριζόντια ιδιοκτησία με ξεχωριστό ΚΑΕΚ , αλλά να συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό συγκυριότητάς του επί του γεωτεμαχίου (ήτοι ….%) στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ ………(που αφορά το αδιάθετο ποσοστό συγκυριότητας των οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοδομής), με αναλογούν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 57,38%, και δικαιούχο του εμπράγματος δικαιώματος κυριότητας «άγνωστο ιδιοκτήτη». Ότι η παραπάνω αρχική εγγραφή, είναι ανακριβής και προσβάλλει το εμπράγματο δικαίωμα τους επί του προαναφερόμενου ακινήτου. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό ζητούν α) να διαταχθε’ι η διόρθωση της ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ……, ώστε να δημιουργηθεί νέτο κτηματολογικό φύλλο με νέο ΚΑΕΚ, που θα αποτυπώνει την προρρηθείσα οριζόντια ιδιοκτησία , στο οποίο θα αναγραφούν ως δικαιούχοι κυριότητας οι αιτούντες, έκαστος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης την προαναφερόμενη δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, και β) να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς αρχικής εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου …… με ΚΑΕΚ ……, ώστε να αφαιρεθεί από το αναγραφόμενο ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 57,38% το ποσοστό των 18,31% της προρηθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτά κι αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο και εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 6 παρ. 3 αΝ. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 29 και 739 επομ. ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας , δεδομένου ότι προσκομίζονται το υπ’ αριθμ. πρωτ. .. αντίγραφο ΚΦ και το υπ’ αριθμ.πρωτ…….. απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου με ΚΑΕΚ ………….. και α) ασκήθηκε εμπρόθεσμα, εντός της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998, όπως ίσχυε, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης (29-5-2020) μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 102 παρ. 1 Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019), καθότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 313/2/08.07.2005 (ΦΕΚ 995/Β’/14.07.2005)απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου βρίσκεται το επίδικο, η 14-7-2005, δηλαδή η περιοχή κηρύχθηκε σε κτηματογράφηση πριν την 2-8-2006 έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, β) αντίγραφό της έχει εγγραφεί εμπρόθεσμα, στις ……., στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ …….. με αριθμό καταχώρισης .. (βλ. το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ. πρωτ……….πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς), γ) αντίγραφο της κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα – εντός εικσαημέρου από την κατάθεσή της, στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο (βλ. την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ.,……. Έκθεση επίδοση της δικαστικής επιμελήτριας …..), και δ) καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου με ΚΑΕΚ ……….. στις ……. και με αριθμό καταχώρισης ….. η υπ’ αριθμ. …….δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ……….υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ.1 περ. α’ Ν. 2664/1998) (βλ. το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ. πρωτ. …… πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς). Σημειωτέον ότι δεν απαιτούνταν περαιτέρω κοινοποίηση της υπό κρίση αίτησης και στους ………………., που όπως προκύπτει από το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ …….. υπέβαλαν αιτήσεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998, που έγιναν τελεσιδίκως δεκτές , καθώς κατά την άποψη του παρόντος δικαστηρίου δεν απαιτείται περαιτέρω κοινοποίηση της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 σε πρόσωπα που ζητούν τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών αναφορικά με άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες της ίδιας οικοδομής, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τον ίδιο αριθμό ΚΑΕΚ αδιάθετων ποσοστών, διότι η σχετική κοινοποίηση απαιτείται σε περιπτώσεις όπου το εγγραπτέο στο κτηματολόγιο δικαίωμα αφορά στο ίδιο το ακίνητο (βλ. ΜΠρΘες 3493/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη , στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1,2,3 και 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και σε αυτές των άρθρων 1193, 1194, 1198,1199, 1710, 1712, 1721, 1846 επ., 1856 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι αιτούντες προσκομίζουν και επικαλούνται, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία παρακάτω, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της διαφοράς, λαμβανόμενα υπόψη είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα , είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από την υπ’ αριθμ. ……… ένορκη βεβαίωση της …..ενώπιον της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο …. με αριθμό …., υπ’ αριθμ. …. Παραχωρητηρίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας – Ειδικής Υπηρεσίας Στέγασης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, περιήλθε στην κυριότητα της ……….του……., το γένος ………, το διαμέρισμα με κτηματολογικό αριθμό ……., εμβαδού ……… τ.μ., και εξωστών …… τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 18,31% εξ αδιαιρέτου, του ισογείου της κείμενης στο με αριθμό ……οικοδομικό τετράγωνο, επί της οδού ……….,στον οικισμό………..οικοδομής. Το ανωτέρω διαμέρισμα αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χωλλ, και λουτροαποχωρητήριο, διαθέτει όγκο ιδιόκτητων χώρων …….., όγκο εκ της αναλογίας του επί του όγκου των κοινοχρήστων χώρων …….και ψήφους στη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 18,31 επί χιλίων ψήφων. Εξάλλου, στον ανωτέρω τίτλο αναφερόταν ότι δικαίωμα οίκησης επ’ αυτού διατηρούσε η …………., γιαγιά των αιτούντων. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ……….απεβίωσε στις ……., και κατέλειπε την από ….ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’ αριθμ. …..πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκατέστησε ως κληρονόμους της επί του ανωτέρω ακινήτου τα εγγόνια της (τέκνα της θυγατέρας της ….) …….. (μητέρα της πρώτης αιτούσας) και ……………(πατέρα του δεύτερου αιτούντος). Οι ανωτέρω κληρονόμοι της , ωστόσο, προέβησαν αντίστοιχα με τις υπ’ αριθμ. ……. & ……. Εκθέσεις δήλωσης αποποίησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σε αποποίηση της επαχθείσας εις αυτούς κληρονομιάς, στην οποία υπεισήλθαν ισομερώς οι αιτούντες (τέκνα τους), που ακολούθως προέβησαν στην αποδοχή της επαχθείσας κληρονομίας της με τη με αριθ…………πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……. που κατά τα ανωτέρω καταχωρήθηκε στο οικείο κτηματολογικό φύλλο με αριθμό ……………………ΚΑΕΚ, υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998. Πλην, όμως, ουδείς κατά τον κρίσιμο χρόνο της έναρξης του Κτηματολογίου στην Καλαμαριά (14-7-2005) προέβη σε δήλωση δικαιώματος κυριότητας επί του παραπάνω ακινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να μην καταχωρηθεί αυτοτελώς ως οριζόντια ιδιοκτησία με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, ενώ είναι καταχωρημένη στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ ………..οριζόντια ιδιοκτησία με αναλογούν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου «57,38%» και δικαιούχο κυριότητας «άγνωστο» και χωρίς κανένα άλλο προσδιοριστικό στοιχείο (όροφος, εμβαδόν κλπ). Εντούτοις, δεν πρόκειται για συγκεκριμένο διαιρετό χώρο της ως άνω οικοδομής, αλλά για το «αδιάθετο» ποσοστό συγκυριότητας της ως άνω οικοδομής (γνωστό ως «καλάθι» ή «κουβάς») που αντιστοιχεί σε μη δηλωθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες , εκ του οποίου ποσοστό 18,31% αντιστοιχεί στην προρρηθείσα οριζόντια ιδιοκτησία των αιτούντων. Εν προκειμένω, διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο η ύπαρξη σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος κυριότητας των αιτούντων, και επομένως η ανωτέρω εγγραφή είναι εσφαλμένη. Συνακόλουθα, η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση της εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του (νύν) Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης (υποκατάστημα Καλαμαριάς), ώστε αφενός να δημιουργηθεί ένα νέο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ για την προρρηθείσα οριζόντια ιδιοκτησία επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ …………., στο οποίο θα αναγραφούν οι αιτούντες ως συνδικαιούχοι κυριότητας (έκαστος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου), με τίτλο κτήσης την προαναφερόμενη δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, αφετέρου να διορθωθεί το ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου που αναλογεί στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ ……………….. από το εσφαλμένο «57,38%» στο ορθό «39,07%» (57,38% – 18,31%).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του (νυν) κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης/υποκατάστημα Καλαμαριάς, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ …………….. για την οριζόντια ιδιοκτησία …………………, με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 18,31% εξ αδιαιρέτου, του …… στο με αριθμ…….οικοδομικό τετραγωνο επί της οδού ………., στον οικοσμό……………., στο οποίο να αναγραφούν οι αιτούντες ως συνδικαιούχοι κυριότητας (έκαστος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου) με τίτλο κτήσης τη με αριθμό ………….. πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ………………., που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ ……………, στις ………………, και με αριθμό καταχώρισης ……υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση του ποσοστού συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου που αναλογεί στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ ……….. από το εσφαλμένο «57,38%» στο ορθό «39,07%» (57,38%-18,31%).

ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ.