Διόρθωση κυρίου ονόματος στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων, ορίζεται πως απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τη διόρθωση οποιαδήποτε ληξιαρχικής πράξης, και συνεπώς και αυτής της γέννησης κάποιου προσώπου, της οποίας πράξης στοιχείο είναι και το κύριο όνομα αυτού κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, προκύπτει πως ο νομοθέτης δέχτηκε παρεκκλίσεις από την ανωτέρω αναφερόμενη αρχή του σταθερού και αμετάβλητου ονόματος (415 και 58 ΑΚ) , οι οποίες προκύπτουν από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος προς ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 782 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα με τις οποίες ζητείται η βεβαίωση ενός γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη ή η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης, που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Πρόκειται δηλαδή για γεγονότα που καταχωρούνται σε ληξιαρχικές πράξεις.

Η αλλαγή ονόματος δεν προσκρούει στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που τελείται εφάπαξ, αναγόμενο δηλαδή στην ουσία του δόγματος δεν αποτελεί η ονοματοδοσία του ανηλίκου τέκνου μη υφισταμένων συνταγματικώς κατοχυρωμένων ιερών αποστολικών και συνοδικών κανόνων και ιερών παραδόσεων περί ονοματοδοσίας που ορίζουν άλλως (ΟλΑΠ 240/1975, ΑΠ 744/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αντικείμενο της αίτησης και της αποφάσεως είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που ο νόμος απαιτεί για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και η διόρθωση αυτών όπου απαιτείται. Η δε απόφαση που εκδίδεται είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη, και δεν αποτελεί διαταγή προς τον ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξεως ή υποκατάσταση της δικής του ενέργειας αλλά δημιουργεί εις βάρος του υποχρέωση για σχετική σύνταξη (ΕφΔωδ. 95/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο ( όπως ισχύει μετά από την αντικατάσταση του άρθρου 782 παρ. 1 ΚΠολΔ από την παρ. 2 του άρθρου 6 του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015) της περιφέρειας του οποίου έχει την έδρα ο ληξίαρχος, δηλαδή το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου θα βεβαιωθεί το γεγονός.

Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με συγκεκριμένες υποθέσεις. Στη διάθεσή σας για αποστολή αποφάσεων με το αυτό περιεχόμενο.