Εκκαθαριστής στη διαδικασία των κόκκινων δανείων

Με την αφορμή διορισμού μέλους του γραφείου μας ως εκκαθαριστού με οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία διατάσσεται η εκποίηση περιουσιακού (πλην της α κατοικίας) στοιχείου του αιτούντος δηλαδή η ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας του, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Το άρθρο 9 παρ. 1 του νόμου ν. 3869/2010 όπως μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 ΦΕΚ 94Α με ισχύ από 19/5/2015 ισχύει, ορίζει ότι εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ρευστοποίηση περιουσίας προς ικανοποίηση των πιστωτών, τότε ορίζεται εκκαθαριστής.

Εκκαθαριστής ορίζεται το πρόσωπο που η πλειοψηφία των πιστωτών προτείνει, είτε πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 ΚΠολΔ .

Το έργο του εκκαθαριστή προσδιορίζεται στο διατακτικό της απόφασης που τον όρισε και σε κάθε περίπτωση στοχεύει στην ομαλή και πρόσφορη εξέλιξη της ρευστοποίησης της περιουσίας του αιτούντος προς όφελος των πιστωτών αλλά και του αιτούντος οφειλέτη, με εχέγγυα συνετού εκκαθαριστή, ενώ σε περίπτωση ερμηνείας των καθηκόντων του εκκαθαριστή γίνεται αναλογική παραπομπή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου…(ο σύνδικος διώκεται μόνον για δόλο και βαρεία αμέλεια. κατά το άρθρο..).

Η προσωρινή αμοιβή του εκκαθαριστή συνήθως ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης που τον διορίζει και η τελική αμοιβή του προσδιορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 81 του Πτωχευτικού Κώδικα και του αποδίδεται μετά την υποχρέωση λογοδοσίας, με το πέρας του έργου της εκκαθάρισης. Δηλαδή προσφεύγει ο εκκαθαριστής στο Ειρηνοδικείο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και δικαιολογεί την αιτουμένη αμοιβή του (προσωρινή ή τελική), παραθέτοντας και λογοδοσία για τις πράξεις εκκαθάρισης στις οποίες θα προβεί (προσωρινή αμοιβή) ή προέβη (τελική αμοιβή), ενώ η κρίση του Δικαστηρίου είναι ελεύθερη συνεκτιμώντας όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα φωτίσουν την κοστολόγηση της αμοιβής αυτής (ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, έξοδα, διάρκεια λειτουργήματος  ενδεικτικώς αναφερομένων).

Σημειωτέον δε ότι η απόφαση περί της οριστικής αμοιβής του εκκαθαριστή δεν είναι καταψηφιστική ούτε αποτελεί εκτελεστό τίτλο (Βινιέρης 3η έκδ. σελ. 599 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με ανάλογες παραπομπές).

Η αμοιβή και τα έξοδα του εκκαθαριστή παρακρατούνται από τη διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές και η σχετική αίτηση προς το δικαστήριο προς επικύρωσή της επιδίδεται προς όλους τους πιστωτές ώστε να τους δοθεί το δικαίωμα αντίκρουσης σε αυτή και στη λογοδοσία.

Άκυρη δε κάθε συμφωνία με τον οφειλέτη και τους πιστωτές για συγκεκριμένη αμοιβή του εκκαθαριστή.