Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλεργασίας

Η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεδομένων των μέτρων περιορισμού στην κυκλοφορία των πολιτών, που έχουν οδηγήσει στην απασχόληση των εργαζομένων με την απομακρυσμένη μέθοδο της τηλεργασίας, εξέδωσε ορισμένες συστάσεις προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διενεργείται αυτή σύμφωνα με τους όρους του ΓΚΠΔ καθώς και του Ν. 4624/2019 .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής ως τηλεργασία ορίζεται η εργασία από απόσταση, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Προτεραιότητα για την Αρχή και ειδικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που διακινούνται με τη μέθοδο της τηλεργασίας αποτελεί ο ορισμός από πλευράς της επιχείρησης κατάλληλων μεθόδων, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη κατά περίπτωση τη φύση και τη σοβαρότητα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, η Αρχή ορίζει κάποια ενδεικτικά μέτρα στις επιχειρήσεις και στους εκάστοτε φορείς, εκκινώντας από τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης στο δίκτυο, με χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου, το οποίο θα μπορεί να κρυπτογραφήσει τα διακινούμενα δεδομένα, καθώς και να αυθεντικοποιήσει την ταυτότητα των χρηστών που συνδέονται σε αυτό, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτου.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη βάση δίνεται από την Αρχή στην ορθή χρήση εταιρικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εργαζομένους, με την αποφυγή χρήσης προσωπικών τους email για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, ουσιώδη ρόλο στην επίτευξη της τηλεργασίας με ασφαλή μέσα, επιτελεί η συνεχής ανανέωση των αντιϊκών προγραμμάτων και τειχών προστασίας στους χρησιμοποιούμενους υπολογιστές. Επίσης, ενδεικτικά για την προστασία της ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων Η/Υ προτείνεται η περιήγηση στο διαδίκτυο με πρόσφατες εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης, η θωράκιση αυτών με κωδικούς ασφαλείας, ειδικά για φορητά μηχανικά μέσα  (λ.χ. usb, memory stick) ή για αρχεία με προσωπικά δεδομένα υψηλού κινδύνου, η χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης αυτών κ.ο.κ.

Όσον αφορά τις τηλεδιασκέψεις, οι οποίες ιδιαίτερα αυξήθηκαν δεδομένων των συνθηκών, πρέπει να επιλέγονται αξιόπιστες πλατφόρμες, οι οποίες δύνανται να παράσχουν κρυπτογράφηση από άκρη σε άκρη (end – to- end-encryption). Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας γίνεται με την προσεκτική ανάγνωση της προστασίας περί προσωπικών δεδομένων , που παρέχει η εκάστοτε πλατφόρμα.

Για το πλήρες και ακριβές κείμενο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πατήστε εδώ .