Ουσιώδη διαδικαστικά ζητήματα στην αναζήτηση μεσιτικών αμοιβών.

Επί σχετικής αναζήτησης μεσιτικής αμοιβής που δεν δόθηκε εκ μέρους του εντολέα, παρά την κατάρτιση συμβολαίου με τη διαμεσολάβηση του μεσίτη πελάτη του γραφείου μας, το δικαστήριο εξέδοσε θετική απόφαση επί τη βάσει των παρακάτω ζητημάτων:

1- Η αγωγή που ασκείται από τον μεσίτη κατά του εντολέα του με αίτημα την επιδίκαση μεσιτικής αμοιβής, και έχει ασκηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρακάτω νόμου, κοινοποιείται στη ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος του Μεσίτη, άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη (άρθρο 204 παρ. 2 περ. α Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.4.2012) που ρυθμίζει μεταξύ των άλλων στο ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ, τους μεσίτες ακινήτων, με το οποίο καταργήθηκε το π.δ 248/1993 “περί μεσιτών αστικών συμβάσεων” με εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, η οποία παραμένει σε ισχύ έως την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του ΓΕΜΗ, σε συνδυασμό με το άρθρο 200 παρ. 11 του ιδίου νόμου, αλλά και το άρθρο 330 παρ. 2 του ιδίου νόμου κατά το οποίο η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ…

2-Σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 2 περ. α του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.4.2012) ως ανωτέρω, σε συνδυασμό με το άρθρο 200 παρ. 1 του ιδίου νόμου, κατά το οποίο ορίζεται ότι: ” Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του εγγράφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπογράφων επιστολών, ενυπογράφων τηλεομοιοτυπιών, καθώς και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου” αλλά και το άρθρο 330 παρ. 2 του ιδίου νόμου κατά το οποίο η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην ΕτΚ πλην των Κεφαλαίων Δ Η Θ και ΙΑ του μέρους ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόμου που αρχίζει έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 1/7/2012 και οπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις, σαφώς συνάγεται ότι για τις μεσιτικές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μετά τις 11/4/2012 (έναρξη ισχύος του Ν. 4072/2012) για να είναι νόμω βάσιμη η αγωγή επιδίκασης μεσιτικής αμοιβής που ασκεί ο μεσίτης, πρέπει η μεσιτική σύμβαση στην οποία βασίζεται η αγωγή να έχει καταρτισθεί εγγράφως (συστατικός τύπος) άλλως η σχετική αγωγή, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου, απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμη.