ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Με δεδομένο ότι μέχρι και τις 10/4/2020 δεν υπήρξε αναστολή ή παράταση της προθεσμίας ένταξης στην πλατφόρμα για την προστασία της κύριας κατοικίας που λήγει την 30/4/2020, προβαίνουμε σε σχηματική ενημέρωση για το πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία, έχοντας ως πηγή την κατατοπιστικότατη ΕΓΔΙΧ (βρίσκουμε τη σελίδα της μέσω browser) σε άμεση αναφορά βεβαίως με το νομοθέτημα, στο οποίο πρέπει όλοι να προσφύγουμε, καθόσον το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνον.

Η μη παράταση της  χρήσης της πλατφόρμας εν μέσω μέτρων πανδημίας, κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη συλλογή των εγγράφων που άπτονται σε κτηματολογικές κυρίως εγγραφές και λοιπά απαραίτητα έγγραφα, που ναι μεν ορίζεται ότι αντλούνται οίκοθεν από την ΑΑΔΕ και Τράπεζες, με την επιφύλαξη όμως της μη άντλησης καλείται ο αιτών να αναρτήσει στην πλατφόρμα.

Αυτή την παράμετρο συνεπώς θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το σύστημα και να πράξει αναλόγως, με χορήγηση παράτασης τουλάχιστον ισόχρονη προς το χρόνο αναστολής εργασιών κατά τις ΠΝΠ 12/3/2020 έως 27/4/2020 και ο μη γένοιτο, εντεύθεν και δη για κτηματολογικά φύλλα και έτερα που πρέπει αφενός να αιτηθούν (σε ένα μη ψηφιακό περιβάλλον που δρούμε) και να ανεβούν στο σύστημα, με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (hardware) που οι περισσότεροι δε διαθέτουν στην κατοικία τους.

 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν. 4605/2019 – Μέρος Ζ΄ (άρθρα 68 – 84)

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Άρθρο 68: Πεδίο εφαρμογής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 

Α)Στην προστασία του ν. 4605/2019 που αφορά την πρώτη κατοικία, εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα.

Φυσικό πρόσωπο: ο αιτών ο σύζυγος ο σύντροφος βάσει συμφώνου συμβίωσης και ο εγγυητής ή ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος σε ξεχωριστή αίτηση.

Στην περίπτωση διάστασης τότε λαμβάνεται υπ’ όψιν το ατομικό εισόδημα και πρέπει να έχει γίνει δήλωση χωριστής υποβολής στη φορολογική διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης.

Εξαρτώμενα μέλη κατά το άρθρο 11 ν. 4173/2013 (ανήλικα τέκνα, ενήλικα μέχρι 18 ετών ή 25 εφόσον σπουδάζουν, αδελφοί υπό τις εκεί προϋποθέσεις, ανάπηροι, ορφανοί μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς, ανιόντες).

Εγγυητές: Κατά τη γνωστή έννοια.

Αφορά ακίνητο ευρισκόμενο στην Ελλάδα επί του οποίου ο αιτών διαθέτει οποιοδήποτε ποσοστό πλήρους ή αδιαίρετης κυριότητος και αποτελεί την πρώτη του κατοικία που είναι η δηλωθείσα ως κύρια κατοικία του στην τελευταία πριν την αίτηση υποβληθείσα φορολογική δήλωση εισοδήματός του.

Αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 71 υποβάλλει ο καθένας ξεχωριστά.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει δικαιούχος ιδανικού μεριδίου ή επικαρπωτής ή ψιλός κύριος, τότε ως αξία, λογίζεται η συνολική αξία της πρώτης κατοικίας και επιδιώκεται ρύθμιση επί του συνόλου αυτής (  και παρακάτω άρθρο 70).

Προστατεύεται και ο εγγυητής που δεν υποβάλει…

 

Προϋποθέσεις ένταξης:

Β)Δεν εντάσσονται όσοι έχουν προσφύγει στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη, κατά το άρθρο 4) και έχει απορριφθεί η αίτησή τους λόγω δολίας περιέλευσης σε κατάσταση υπερχρέωσης, ή έχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία, ή έχουν σωρευτικά για διάστημα τριών (3) μηνών αθετήσει τις ορισθείσες μηνιαίες δόσεις τους, επίσης έχουν αθετήσει σχέδιο διευθέτησης οφειλών και όσοι εν ολίγοις εξακολουθούν να πρεσβεύουν και εμμένουν στην προσφυγή τους με βάση τον νόμο αυτό και δεν έχουν παραιτηθεί σχετικού δικογράφου προ της συμμετοχής τους στο άρθρο 72 του παρόντος νόμου κλπ.

γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση

δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.

στ) Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.

ζ) Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6.

 η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72 όπως .

 τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 4638/2019 και ισχύει από 18/11/2019 2.

 

Οι οφειλές του φυσικού προσώπου βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. *Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 4638/2019 και ισχύει από 18/11/2019.

 

Άρθρο 70: Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων 1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 68, ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

 

 

Άρθρο 75 : Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας

  1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%).
  2.  Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. *Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.14 Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 4638/2019 και ισχύει από 18/11/2019
  3. 2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
  4.  3. Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.
  5. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.

 

Άρθρο 76 : Συνεισφορά Δημοσίου

  1. Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75. Η συνεισφορά του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη. 2. Η αίτηση του άρθρου 72 επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας, καθώς και σε κάθε στοιχείο σχετικό με τη δίκη του άρθρου 77. 3. Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75, εκτός εάν ρυθμίζονται ταυτόχρονα οφειλές συγκυρίων που είναι και συνοφειλέτες στην ίδια οφειλή, οπότε δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής. *Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.15 Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 4638/2019 και ισχύει από 18/11/2019
  2. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τον αρχικό προσδιορισμό ή την τελευταία αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση του ποσοστού συνεισφοράς, αν εξαιτίας μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς, προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά. Ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 72. Μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της συνεισφοράς ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς. Η αναπροσαρμογή της συνεισφοράς δεν επηρεάζει τη μηνιαία δόση που λαμβάνουν οι πιστωτές κατά το άρθρο 75. 5. Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 80 δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του άρθρου 80, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου και ασκηθούν από τον πιστωτή τα δικαιώματα του άρθρου 80, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο με τον νόμιμο τόκο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.

 

Άρθρο 74: Δυνατότητα Συναινετικής επίλυσης : Μετά την υποβολή της αίτησης (που σημειωτέον καταχωρείται στο κτηματολόγιο) και εντός μηνός υπάρχει προαιρετικά δικαίωμα του πιστωτή να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, ως στάδιο συναινετικής επίλυσης της διαφοράς. Μπορεί να μην υποβάλει πρόταση ο πιστωτής όταν ο αιτών είναι μη επιλέξιμος (οπότε θα πρέπει να μεταφορτώσει την άποψή του στο σύστημα εφόσον ισχυριστεί κάτι τέτοιο) και όταν δεν αποδέχεται το πρόσωπο του προτεινόμενου εγγυητή, οπότε ο αιτών έχει δικαίωμα να το αλλάξει με έτερο. Ευνόητο είναι ότι ο αιτών μπορεί να αποδεχθεί ή όχι την πρόταση.

Στην καταφατική περίπτωση η πρόταση αυτή εγγράφεται στο Ειρηνοδικείο κατοικίας του αιτούντος (δικαίωμα του πιστωτή) και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, η αποδοχή της εκ μέρους του αιτούντος θεωρείται ως ηλεκτρονική υπογραφή από πλευράς του και καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλάκειο με ενέργεια του επιμελέστερου των διαδίκων .

 

Άρθρο 77: Δυνατότητα προσφυγής στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του έχει ο αιτών που δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση πιστωτή του, ή τον απέρριψε το σύστημα, εντός 15 εργασίμων ημερών (που αναστέλλονται εν προκειμένω λόγω της αναστολής δικονομικών και άλλων προθεσμιών από 13/3 έως 27/4/2020).

ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ:

Η υποβολή της αίτησης:

-Αναστέλλει την εκτέλεση αυτοδικαίως, μέχρι την κατάθεσή της στο Δικαστήριο, εφόσον ο αιτών είναι επιλέξιμος.

-Καταχωρείται στο κτηματολογικό γραφείο ή Υποθηκοφυλάκειο, μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητος του άρθρου 73 και τότε ισχύει έναντι ΟΛΩΝ των πιστωτών, συμμετεχόντων ή μη (άρθρο 78 παρ.1).

-Η αίτηση υπέχει θέσι ΥΔ ν. 1599/1986 (Α75).

-Παρέχει άδεια πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα στους πιστωτές, αίρει το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο σε βάθος πενταετίας πριν την αίτηση και ως προς το Δημόσιο κατά την τρέχουσα φορολογική περίοδο, ενώ επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ πιστωτών, που σημειωτέον μπορεί να κατεβάσουν κοινή πρόταση ρύθμισης οφειλής τους.

-Διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4224/2013 (Α288).

-Παρέχει προσωρινή προστασία  σε όσους κρίνονται και εκ του Δικαστηρίου επιλέξιμοι, πιθανολογείται βάσιμη η υποβληθείσα στο Ειρηνοδικείο αίτησή τους και επίκειται αναγκαστική εκτέλεση, πέραν των ενδίκων βοηθημάτων που δεν αποστερείται ο αιτών κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

 

Η συμμετοχή δικηγόρου είναι σημαντική και άκρως επιβοηθητική στο χειρισμό αυτού του εγχειρήματος.