Χρήσιμα Έγγραφα

Τα παρακάτω έγγραφα ενδεικτικά παρατίθενται, χρήζουν προσαρμογής κατά περίπτωση ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση τους

Εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Εισήγηση Διαμεσολαβητή

Σχέδιο Μάρτυρα

Καταγγελία με προειδοποίηση

Υπεύθυνη Δήλωση Υπερχρεωμένων

Εξόφληση προκαταβλητέων εξόδων δίκης διατροφής

Φύλλο βασικών στοιχείων

Αίτημα άρθρου 7 προς το διαμεσολαβητή

 

Γνωστοποίηση για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία

Πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας

 

Έντυπο Ενημέρωσης από Δικηγόρο

 

 

Υπόδειγμα πρακτικού επιτυχούς διαμεσολάβησης

Υπόδειγμα συμφωνητικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση