Όροι Χρήσης

Με την επίσκεψη του στην ιστοσελίδα thesslawyer.gr ο χρήστης αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης .Η αποδοχή των όρων αυτών λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο thesslawyer.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στο thesslawyer.gr, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της.

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα thesslawyer.gr. όλο το περιεχόμενο του thesslawyer.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου (site) αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το thesslawyer.gr.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένου παρόντος διαδικτυακού χώρου δίχως αναφορά με link της πηγής προέλευσης.

Περιορισμός ευθύνης

H thesslawyer.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της thesslawyer.gr πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει σήμερα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του thesslawyer.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο,

εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993

και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ

thesslawyer.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από

αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου,

με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως thesslawyer.gr

συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον

επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του thesslawyer.gr.