Aίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 περί ανακριβούς πρώτης εγγραφής γεωτεμαχίου – Κληρονομική διαδοχή – Απόφαση του γραφείου μας

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε κληροτεμάχιο, το οποίο είχε αποτυπωθεί ανακριβώς ως αγνώστου, εμπεριεχόμενο στο εναπομείναν τμήμα του γεωτεμαχίου, στο οποίο εξαρχής είχε συμπεριληφθεί. Οι αιτούντες αιτήθηκαν τη διόρθωση της πρώτης ανακριβούς εγγραφής, που προσέβαλε το δικαίωμα κυριότητάς τους, το οποίο βασιζόταν σε μεταγενέστερη αποδοχή κληρονομιάς. Από την κτήση του επίδικου κληροτεμαχίου έως και την άσκηση της αιτήσεως προηγήθηκαν δύο θάνατοι, ένας πριν και ένας μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύθηκε και στη ΝΟΜΟΣ, με επιμέλειά μας.

 

“Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ως αγνώστου – άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 – Κληρονομική διαδοχή – Το αίτημα περί δημιουργίας ξεχωριστού ΚΑΕΚ για το επίδικο αγροτεμάχιο το πρώτον με τις προτάσεις μεταβάλλει το αίτημα της αγωγής, κάτι που όμως εμπίπτει εντός του άρθρου 751 ΚΠολΔ και είναι επιτρεπτό εφόσον δεν βλάπτονται συμφέροντα τρίτων – Κτήση κυριότητας με κληρονομική διαδοχή ανατρέχει πάντοτε στο χρόνο επαγωγής (ex tunc) που είναι ο θάνατος του κληρονομουμένου – Δύο θάνατοι, δύο κληρονομούμενοι, ο ένας πριν και ο άλλος μετά την έναρξη της Κτηματογράφησης – Εφόσον κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας του Κτηματολογίου στην οικεία περιοχή είχε επέλθει ο ένας θάνατος τότε με την αίτηση θα διορθωθεί η ανακριβής εγγραφή ως αγνώστου, αναγράφοντας ως συγκύριους τα τέκνα και τη σύζυγο (μητέρα τους), χωρίς να ενδιαφέρει αν στο μεσοδιάστημα και έπειτα από την έναρξη του Κτηματολογίου απεβίωσε η ίδια – Η αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 Ν. 2664/1998.

Αριθμός απόφασης 11297/2019

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Εκουσία Δικαιοδοσία

Δικηγόρος : Σαμαρά Σοφία (ΑΜΔΣΘ 12039)

 

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, στην περίπτωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου διαμονής» είναι δυνατό, αντί της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 αγωγής, να ζητηθεί η διόρθωση αυτής με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας αυτής στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες, η δε κοινοποίηση της αίτησης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση κεκυρωμένου αντιγράφου . Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή , διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η σύμφωνα με αυτή διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση, αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώματος. Συνακόλουθο των παραπάνω είναι ότι με την εν λόγω αίτηση δεν μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ούτε να περιληφθεί σχετική διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί , καθώς αντικείμενο της δίκης δεν είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώματος που αμφισβητείται , ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Για το λόγο αυτό άλλωστε η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την εγγραφή αυτή, όπως ρητά προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Για τον ίδιο λόγο η ως άνω αίτηση δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη , εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 748 παρ. 2, 752 και 753 ΚΠολΔ (ΑΠ 259/2013, ΑΠ 414/2013, ΑΠ 1500/2013, ΝΟΜΟΣ). Ακόμη, κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 εδ. ε Ν.2664/1998 για τη συζήτηση της ως άνω αίτησης , προσκομίζεται με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση (ΕφΑθ 5848/2010, ΕλΔνη 2011, 568, ΜΠρΛαμ 28/2012 ΝΟΜΟΣ).

ΙΙ. Περαιτέρω, σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, για την οποία δεν έχει συνταχθεί δήλωση αποδοχής κληρονομίας και δεν έχει σημειωθεί τόσο η διαδοχή όσο και ο τίτλος κτήσης στο κτηματολογικό φύλλο προκύπτει το ερώτημα με ποιον τρόπο θα γίνει η διόρθωση της πρώτης εγγραφής, αφού δεν υπάρχει τίτλος μεταγεγραμμένος στο υποθηκοφυλακείο για την κληρονομική διαδοχή και δεν μπορεί να συνταγεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας και να εγγραφεί αν δεν προηγηθεί η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή, ο επικαλούμενος κληρονομικό δικαίωμα κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 7α παρ. 1α και 7 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 και συγκεκριμένα: α) ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι προβαίνουν νόμιμα σε δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς με τη χρήση του ήδη υπάρχοντος κτηματολογικού αποσπάσματος , β) ασκούν την κατά περίπτωση αγωγή του άρθρου 6 παρ΄2 ή την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 για τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής περιλαμβάνοντας στη νομιμοποίησή τους την προηγηθείσα αποδοχή κληρονομίας με αίτημα να εγγραφούν στο κτηματολογικό φύλλο οι κληρονόμοι με τίτλο κτήσης τη συνταχθείσα αποδοχή κληρονομίας και γ) εγγράφουν ταυτόχρονα με την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 στο οικείο κτηματολογικό φύλλο τη δήλωση αποδοχής κληρονομιάς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α παρ. 1 α. Η εγγραφή αυτή, δε είναι προσωρινή και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της αίτησης ή της αγωγής και οριστικοποιείται μόλις καταστεί αμετάκλητη η απόφαση, η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση ( βλ. ΕφΑθ 5848/2010 , ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εμμανουηλίδου Κ. σε Διαμαντοπούλου Γ., – Εμμανουηλίδου Κ., ο.π. σελ. 14-17, Μαγουλά Γ., ο.π., σελ. 109 – 112, 134, 149 όπου παραπομπή σε περίληψη στις ΜΠρΘες 34547/2007, ΜΠρΘες 10161/2008, ΜΠρΘες 5830/2013, ΤΝΠ ΔΣΑ). Περαιτέρω, μολονότι επί αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, που στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας και δη σε κληρονομική διαδοχή, για το ορισμένο αυτής αρκεί κατά την έννοια του άρθρου 216 ΚΠοολΔ να περιέχει την ιδιότητα του κληρονομουμένου ως κυρίου και τα απαιτούμενα από τα άρθρα 1846, 1193, και 1198 του ΑΚ για κτήση της κυριότητας περιστατικά, ήτοι την ιδιότητα του ενάγοντος ως κληρονόμου και του επιδίκου ακινήτου ως αντικειμένου της κληρονομίας, την αποδοχή αυτής συμβολαιογραφικώς και τη μεταγραφή της σχετικής πράξης – χωρίς να είναι αναγκαίο να καθορίζεται στο δικόγραφο της αγωγής και ο τρόπος με τον οποίο κατέστη κύριος ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος, διότι μόνο σε περίπτωση αμφισβήτησης με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης της κυριότητας αυτού από τον εναγόμενο υποχρεώνεται ο ενάγων να καθορίσει τον τρόπο κτήσης αυτής (βλ. ΑΠ 181/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 292/2006 ΠειρΝομ 2006.145, ΑΠ 1788/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) – στην περίπτωση αυτή, ενώ η κλασική νομολογιακή θέση απαιτεί να αναγράφεται στην αγωγή το δημόσιο έγγραφο περί αποδοχής της κληρονομιάς και τα στοιχεία μεταγραφής αυτού, εν προκειμένω, δεδομένου του ότι είναι αδύνατο , διότι για την καταχώρηση  ( πρώην μεταγραφή) στο κτηματολογικό φύλλο της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς απαιτείται αμέσως η προηγούμενη καταχώρηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 , οπότε αυτονόητο είναι ότι κατά το χρόνο σύνταξης και κατλαθεσης της αγωγής τα στοιχεία της καταχώρησης δεν είναι γνωστά, αυτά θα συμπληρωθούν με τις προτάσεις (βλ. Εμμανουηλίδου Κ., ο.π., 17). Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος , που προσβάλλεται με τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές , είναι αυτός της έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου σε μία περιοχή, όπως καθορίστηκε με την απόφαση του ΟΚΧΕ και όχι αυτός της έγερσης της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 (βλ. Παπαστερίου Δ., Κτηματολογικό Δίκαιο σελ. 762, Εμμανουηλίδου Κ., ο.π., σελ. 10 , ΕφΑθ 618/2015, ΕφΘρακ 96/2015, ΕφΠατρ 226/2012, ΕφΛαρ 179/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ανακριβώς καταχωρηθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος, η διατύπωση του αιτήματος για τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής και την εγγραφή ως αληθούς δικαιούχου του δικαιώματος στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κατά το χρόνο των πρώτων εγγραφών έχει άμεση σχέση και συναρτάται με το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και συγκεκριμένα αν αυτός συνέβη πριν ή μετά την έναρξη λειτουργίας του οικείου κτηματολογικού γραφείου. Και αυτό γιατί η κτήση της κυριότητας με κληρονομική διαδοχή έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ανεξάρτητα από το χρόνο σύνταξης του σχετικού εγγράφου για την αποδοχή της κληρονομιάς , αυτή ανατρέχει πάντοτε στο χρόνο επαγωγής (ex tunc) που είναι ο θάνατος του κληρονομουμένου κατά τα άρθρα 1193, 1195, 1198, 1199, και 1845 ΑΚ άσχετα με το χρόνο μεταγραφής ή εγγραφής του σχετικού εγγράφου αποδοχής κληρονομιάς. Συνεπώς, α) αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, δηλαδή ο αποβιώσας κατά το χρόνο έναρξης αυτού ήταν εν ζωή, τότε δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώματος είναι ο κληρονομούμενος και με την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή των στοιχείων του κληρονομούμενου στο κτηματολογικό φύλλο και β) αντίθετα αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου τότε δικαιούχοι του εγγραπτέου δικαιώματος είναι οι κληρονόμοι αυτού, δεδομένου ότι δε νοείται να είναι φορέας εμπράγματων δικαιωμάτων πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει, και με την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή στο κτηματολογικό φύλλο των κληρονόμων του αποβιώσαντος με αιτία κτήσης κληρονομιά και τίτλο κτήσης την ήδη εγγραφείσα κατ’ άρθρο 7Α πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς (ΕφΑθ 5848/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση , με την κρινόμενη αίτηση και κατά τη δέουσα εκτίμηση αυτής, όπως παραδεκτά διορθώθηκε , οι αιτούντες εκθέτουν ότι ο αποβιώσας στις ………… πατέρας τους ………… δυνάμει του με αριθμ…….. συμβολαίου αγοραπωλησίας  του αναφερόμενου συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγεγραμμένου στον αναφερόμενο τόμο και αριθμό των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών κατέστη πλήρης και αποκλειστικός κύριος του περιγραφόμενου στην αίτηση διηρημένου αγροτεμαχίου με αριθμό ….. και εμβαδό 206,60 τ.μ. , τμήματος ευρύτερου κληροτεμαχίου συνολικής έκτασης………, ευρισκομένου στην κτηματική περιοχή ………., ότι μετά το θάνατο του πατέρα τους κληρονόμησαν το ακίνητο αυτό εξ αδιαθέτου οι ίδιοι κατά ποσοστό …… εξ αδιαιρέτου έκαστος και η μητέρα τους ….. κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου και ότι η μητέρα τους απεβίωσε στις …… και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου κατά το ½ εξ αδιαιρέτου από έκαστο αιτούντα. Ότι αποδέχθηκαν την κληρονομιά αμφοτέρων των γονέων τους με την υπ’ αριθμ. ….. πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………. Ότι κατά την κτηματογράφηση της περιοχής και κατά τον κρίσιμο χρόνο των πρώτων εγγραφών, για τα ακινητά, που βρίσκονται στους …………., στις …. , το ως άνω ακίνητό τους δεν αποτυπώθηκε ως αυτοτελές γεωτεμάχιο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, αλλά συμπεριλήφθηκε σε έτερο μείζονος έκτασης γεωτεμάχιο, που έλαβε ΚΑΕΚ …….. με δικαιούχο κυριότητας «άγνωστο», εγγραφή η οποία είναι εσφαλμένη. Ότι  η ανωτέρω αρχικά εγγραφή είναι ανακριβής, διότι κατά τον κρίσιμο χρόνο των πρώτων εγγραφών, για τα ακίνητα, που βρίσκονται στους ………, στις ……., δικαιούχοι κυριότητας επί του γεωτεμαχίου ήταν οι ίδιοι και η μεταποβιώσασα μητέρα τους, με αιτία κτήσης κληρονομία. Επικαλούμενοι, λοιπόν, έννομο συμφέρον, ως μόνοι πλησιέστεροι συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αρχικά του πατέρα και κατόπιν της μητέρας τους, ζητούν να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή των κτηματολογικών βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Βασιλικών , ώστε να καταχωρηθούν αρχικά οι ίδιοι και η αποβιώσασα μητέρα τους ως συγκύριοι κατά τα πιο πάνω ποσοστά του ακινήτου με ΚΑΕΚ ……… και ακολούθως μόνο οι ίδιοι κατά το ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος ως συγκύριοι του διηρημένου επιδίκου τμήματος εμβαδού ….., με τίτλο κτήσης την υπ’ αριθμ ……… .πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου ………… Με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά , οι αιτούντες ζήτησαν επιπλέον τη δημιουργία νέου κτηματολογικού φύλλου με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στο οποίο θα αναγράφονται ως ιδιοκτήτες οι αιτούντες. Η δήλωση αυτή συνιστά μεταβολή του αιτήματος της αγωγής και ο ισχυρισμός των αιτούντων διά της συνηγόρου τους (βλ. πρακτικά) πως δεν αλλάζει η ιστορική βάση όχι μόνο είναι αλυσιτελής αλλά και νόμω αβάσιμος, σε κάθε όμως περίπτωση η μεταβολή αυτή εμπίπτει στο άρθρο 751 ΚΠολΔ και είναι επιτρεπτή εφόσον, κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν βλάπτονται συμφέροντα τρίτων. Με το πάνω περιεχόμενο, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς σύζητηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας σύμφωνα με  τα άρθρα 2 παρ. 2 Ν. 3481/2006 και 739 επομ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 και των άρθρων 1813, 1820 ΑΚ, εκτός από το αίτημα να καταχωρηθούν μόνο οι αιτούντες ως συγκύριοι του επιδίκου ακινήτου, το οποίο δεν είναι νόμιμο, διότι , σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην αίτηση, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος Κτηματολογίου στην περιοχή είχε αποβιώσει ήδη από το …………, μόνο ο πατέρας τους , που κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τους ίδιους και τη μητέρα τους, η δε μητέρα τους απεβίωσε το…….., μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, και με δεδομένο ότι το δικαστήριο για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών , που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης δίκης, ανατρέχει πάντα στο χρόνο έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου σε μία περιοχή, ώστε να διαπιστώσει ποιο εμπράγματο δικαίωμα υφίσταται κατά το χρόνο εκείνο και, ακολούθως αναγνωρίζει το δικαιούχο αυτό, μη ενδιαφερόμενο για οποιαδήποτε μεταβολή επήλθε μεταγενέστερα (ΜΠρΘες 3531/2008, Α’ δημοσίευση Νομος) , έπεται ότι δεν μπορεί νόμιμα να ζητηθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής μόνο στο όνομα των αιτούντων και όχι της μητέρας τους, η οποία φέρεται κατά την αίτηση ότι ήταν εν ζωή όταν ξεκίνησε να ισχύει το Κτηματολόγιο και λοτι είχε κληρονομικό δικαίωμα στο επίδικο. Συνεπεία των ανωτέρω, μη νόμιμα ζητείται η καταχώρηση ως τίτλου κτήσης των αιτούντων της υπ’ αριθμ…….  Πράξης αποδοχής κληρονομιάς ως προς την κληρονομία της μητέρας τους, αφού το δικαίωμά τους ως κληρονόμων της μητέρας τους δεν υπήρχε κατά το χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου, ενώ κατά τα λοιπά ως προς την κληρονομία του πατέρα τους, η πράξη αυτή καταχωρήθηκε όπως έπρεπε στις …… και με αριθμό καταχώρησης ….. από τους αιτούντες στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998, (βλ. άρθρο 127 Ν. 4514/2018 , άρθρο 18 Ν. 4551/2018 και άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 4585/2018), δεδομένου ότι ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου της περιοχής αυτής η ……., δηλαδή η περιοχή σε κτηματογράφηση πριν την από ……  έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η δε αρχικώς προβλεπομένη δεκατετραετής προθεσμία παρατάθηκε αρχικά για τρεις (3) και κατόπιν για εννέα (9) μήνες και έληξε στις …….., β) έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 με την κοινοποίηση αντιγράφου της αιτήσεως, που κατατέθηκε στις ……., στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ……. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του ……….., γ) έχει καταχωρηθεί εμπρόθεσμα την …… αντίγραφό της στα κτηματολογικά φύλλα του Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου με ΚΑΕΚ ……….., όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμ……… πρωτοκόλλου πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου ………., με αριθμό καταχώρησης …….., δ) προσκομίζεται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου , όπως απαιτεί το άρθρο 6 παρ. 3 εδ. ε’ Ν. 2664/1998, και ε) προσκομίζονται το από Ιούνιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ……………., στο οποίο αποτυπώνεται η γεωμετρική μεταβολή που αποτυπώνεται με την αιτούμενη διόρθωση , καθώς και η από …… εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου , για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της ανωτέρω γεωμετρικής μεταβολής, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ‘ ουσίαν.

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’ αριθμ. …… συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …… στον τόμο … και αριθμό ……., περιήλθε στην κυριότητα του πατέρα των αιτούντων ……. του ……., από έναν αγρό εκτάσεως κατά το ως άνω συμβόλαιο …….. τ.μ., που αποτελούσε τμήμα του υπ’ αριθμ. ….. κληροτεμαχίου στην κτηματική περιοχή ……., ένα διηρημένο και αυτοτελές εδαφικό τμήμα με αριθμό ….. μέσα στον αγρό, εκτάσεως …. Τ.μ., που συνορεύει γύρωθεν βόρεια με το υπ’ αριθμ. …… κληροτεμάχιο, νότια με ιδιωτικό δρόμο, ανατολικά με το υπ’ αριθμ….. διηρημένο και αυτοτελές τμήμα που αγόρασε ο ………… και δυτικά με το υπ’ αριθμ…. διηρημένο και αυτοτελές τμήμα. Ο …… απεβίωσε στις …… αφήνοντας μόνους πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τη σύζυγό του και μητέρα των αιτούντων ………….. χήρα …….. το γένος …….και τα τέκνα του αιτούντες, οι οποίοι τον κληρονόμησαν κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου η πρώτη και κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου έκαστος από τους λοιπούς σε όλη την περιουσία του, στην οποία περιλαμβάνεται το πιο πάνω ακίνητο. Ακολούθως στις…… απεβίωσε η μητέρα των αιτούντων ………….., η οποία άφησε μόνους πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους της τους αιτούντες, οι οποίοι την κληρονόμησαν κατά το…… εξ αδιαιρέτου έκαστος σε όλη την περιουσία της, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό της 2/8 στο πιο πάνω ακίνητο που αρχικά ανήκε ολόκληρο στο σύζυγό της και πατέρα των αιτούντων. Κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης το παραπάνω ακίνητο δεν αποτυπώθηκε ως αυτοτελές γεωτεμάχιο με ιδιαίτερο ΚΑΕΚ αλλά αντίθετα συμπεριελήφθηκε σε μείζον γεωτεμάχιο με ιδιαίτερο ΚΑΕΚ αλλά αντίθετα συμπεριελήφθηκε σε μείζον γεωτεμάχιο το οποίο έλαβε ΚΑΕΚ ……. Στο κτηματολογικό φύλλο του οποίου αναγράφηκε ως δικαιούχος κυριότητος άγνωστος. Η εγγραφή αυτή είναι ανακριβής και προσβάλλει κατ’ αρχήν το κληρονομικό δικαίωμα των αιτούντων και της μητέρας τους ….., η οποία βρισκόταν εν ζωή κατά το χρόνο έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή που βρίσκεται το επίδικο, στην κληρονομία του συζύγου και πατέρα τους ……. Κατά συνέπεια, κατά το χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ….., ήτοι την ….., οι αιτούντες και η αποβιώσασα μετά την έναρξη του Κτηματολογίου μητέρα τους …….. ήταν πλήρεις συγκύριοι σε ποσοστό 2/8 η ….., και σε ποσοστό 3/8 έκαστος από τους αιτούντες ενός γεωτεμαχίου, συνολικής εκτάσεως κατά νεότερη εμβαδομέτρηση …., που βρίσκεται στους ……., ως αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία …… στο συνημμένο στην αγωγή από Ιούνιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα ………, που συνετάγη με επιμέλεια των αιτούντων , και συμπεριελήφθηκε στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ……, ήδη έκτασης …. Τ.μ., στο κτηματολογικό φύλλο του οποίου αναγράφεται ως δικαιούχος κυριότητας άγνωστος.  Συνεπώς πρέπει να δημιουργηθεί για το επίδικο αυτό ακίνητο ξεχωριστό κτηματολογικό φύλλο με ιδιαίτερο ΚΑΕΚ , στο οποίο θα αναγραφούν ως δικαιούχοι κυριότητας κατά τις πρώτες εγγραφές οι αιτούντες και η μητέρα τους ………, με αιτία κτήσης κληρονομία και τίτλο κτήσης την υπ’ αριθμ. …….. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……..πράξη δήλωσης αποδοχής της κληρονομίας του …… που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου ……… με αριθμ. καταχ……., υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εφόσον διαπιστώνεται η κυριότητα των αιτούντων και της μητέρας τους …… κατά το χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου επί του επιδίκου εδαφικού τμήματος, και λόγω του προφανούς εννόμου συμφέροντος των αιτούντων για τη διόρθωση των εσφαλμένων ως άνω κτηματολογικών εγγραφών, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, εν όψει και του ότι, όπως προκύπτει από την από ….. με αριθμό …… εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικών Δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, για την αιτούμενη με την κρινόμενη αίτηση διόρθωση, η οποία θα επιφέρει μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την απεικόνιση των γεωμετρικών μεταβολών και την εισαγωγή τους στην τηρούμενη κτηματολογική βάση. Επομένως, η αίτηση, κατά την έκταση που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ……, ώστε να αποτυπωθεί το ακίνητο που απεικονίζεται στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του …….. κατά το σύστημα επίγειας αποτύπωσης ΕΓΣΑ ‘ 87, με εμβαδό …… και υπό στοιχεία …….. ως αυτοτελές γεωτεμάχιο και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο για αυτό με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, στο οποίο θα αναγραφούν ως πλήρεις συγκύριοι οι αιτούντες κατά ποσοστό …… εξ αδιαιρέτου έκαστος και η …… χήρα …….. κατά ποσοστό ……εξ αδιαιρέτου, με αιτία κτήσης κληρονομία και τίτλο κτήσης την υπ’ αριθμ. ……. Ενώπιον της Συμβολαιογράφου ………….. συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης αποδοχής της κληρονομίας του …… που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου στις …….με αριθμ. καταχώρησης …., υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό απορριπτέο.

Δέχεται κατά τα λοιπά την αίτηση.

Διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ….., ώστε να αποτυπωθεί το ακίνητο που απεικονίζεται στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του ……….. κατά το σύστημα επίγειας αποτύπωσης ΕΓΣΑ ’87 , με εμβαδό…… και υπό στοιχεία  …….. ως αυτοτελές γεωτεμάχιο και να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο για αυτό με ξεχωριστό ΚΑΕΚ , στο οποίο θα αναγραφούν ως πλήρεις συγκύριοι οι αιτούντες κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου έκαστος και η ….. χήρα ……. Κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου, με αιτία κτήσης κληρονομία και τίτλο κτήσης την υπ’ αριθμ……. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …. Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης αποδοχής της κληρονομίας του Νικολάου Ιωαννίδη που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου στις ….. με αριθμό καταχώρησης ….., υπό την αίρεση του άρθρου 7α παρ. 1 περ. α’ Ν. 2664/1998.

Διατάσσει τη διόρθωση του εμβαδού του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ….., ώστε να αφαιρεθεί από το αναγραφόμενο εμβαδό των …… το μήμα ….. τ.μ., που αντιστοιχεί στο υπό δημιουργία κτηματολογικό φύλλο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη την 8/10/2019 .