Aπλοποιημένη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών δανείων

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Απλοποιημένη Διαδικασία ρύθμισης οφειλών

 

Για οφειλές €20.000,01 – €50.000,00 1. Έχει θεσπιστεί απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που οι προς ρύθμιση οφειλές τους στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) είναι από €20.000,01 έως και €50.000,00; Ναι, με την αριθ. 130060/27.11.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4158/Β΄/29.11.2017), θεσπίστηκε απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00) στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο ν.4469/2017. (άρθρο 1 Κ.Υ.Α. 130060/2017) 2. Εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. 130060/2017 παράλληλα με το ν.4469/2017; Στο μέτρο που η Κ.Υ.Α. 130060/2017 δεν ορίζει διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του ν.4469/2017, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 130060/2017) 3. Πως υποβάλλεται η αίτηση ένταξης στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00); Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 130060/2017) 4. Πώς ορίζεται η βιωσιμότητα του οφειλέτη προκειμένου να ενταχθεί στην απλοποιημένη διαδικασία? Προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:  Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά τηνü τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και  Να ισχύει ο κάτωθι τύπος:ü Σύνολο οφειλών προς ρύθμιση –  Σύνολο τόκων υπερημερίας των πιστωτών τουØ ιδιωτικού τομέα  95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμαØ που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.  85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ΦορέωνØ Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. ≤ 8 Καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Για τον υπολογισμό του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των κάτωθι ποσών: i. του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και ii. του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. (άρθρο 3§1 α), β) Κ.Υ.Α. 130060/2017) 5. Υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά των πιστωτών να χαρακτηρίσουν μη βιώσιμο έναν οφειλέτη; Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας. (άρθρο 3§1 Κ.Υ.Α. 130060/2017) 6. Ποιά είναι τα ποσά που αφαιρούνται (και τα οποία εν συνεχεία διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης) στην περίπτωση που ο οφειλέτης ρυθμίσει τις οφειλές του με βάση την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (Κ.Υ.Α. 130060/2017); Τα ποσά τα οποία αφαιρούνται, στην περίπτωση που ο οφειλέτης ρυθμίσει τις οφειλές του με βάση την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (Κ.Υ.Α. 130060/2017), ανά πιστωτή είναι:  το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.ü  ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου απόü πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.  ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και τωνü Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Στις περιπτώσεις όμως, όπου η βασική οφειλή των υπό ρύθμιση οφειλών, στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μη συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ρυθμίσεων είναι: i. έως €3.000: η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού. ii. από €3.000,01 έως €20.000,00: η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής. Στις ανωτέρω (i) και (ii) περιπτώσεις το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων πιστωτών, εφόσον τηρούνται οι υποχρεωτικοί κανόνες του ν.4469/2017. (άρθρο 4§1 α) Κ.Υ.Α. 130060/2017, άρθρο 15§6 ν.4469/2017) 7. Πως αναπροσαρμόζεται η αρχική μηνιαία δόση στο πλαίσιο της εφαρμογής τυποποιημένης λύσης στις αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών από τους συμμετέχοντες πιστωτές; Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την απαίτηση του καθενός και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας αυτών, λαμβανομένου υπόψη επιτοκίου ίσου με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη, να ισούται με το σύνολο της οφειλής προς αυτούς, μειωμένης κατά τα εξής ποσά:  το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.ü  ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου απόü πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.  ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου καιü των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ως το θετικό καθαρό αποτέλεσμα του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προέκυψε από τη σύγκριση των εξής ποσών:  του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της· τελευταίας χρήσης και  του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ· φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. και το οποίο λήφθηκε υπόψη για την κατάφαση της βιωσιμότητας. (άρθρο 4§1 δ), στ) Κ.Υ.Α. 130060/2017) 8. Ποιο το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης; Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή. (άρθρο 4§1 β) Κ.Υ.Α. 130060/2017) 9. Ποιός ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων ανά κατηγορία πιστωτή; Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση:  των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισηςü δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120),  των λοιπών ιδιωτών πιστωτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24),ü και  των πιστωτών οι οφειλές των οποίων προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίαςü οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6). Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών, με την επιφύλαξη των εξής δύο περιπτώσεων:  οι ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις που ο οφειλέτης καταβάλει δεν· επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή, και  αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν· ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσμετρούνται τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). (άρθρο 4§1 γ), β), ε) Κ.Υ.Α. 130060/2017, άρθρο 15§4 ν.4469/2017) 10. Ποιο το επιτόκιο επί των δόσεων ρύθμισης και πως υπολογίζεται ; Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (άρθρο 4§1 δ) Κ.Υ.Α. 130060/2017) 11. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής άτοκων δόσεων ; Ναι, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές (χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, επί υπερημερίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται προς τους χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. (άρθρο 4§1 δ) Κ.Υ.Α. 130060/2017) 12. Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών ; Εάν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση τότε το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών οι οποίες έχουν συνταχθεί στα πλαίσια της παρούσας απλοποιημένης ρύθμισης οφειλών. (άρθρο 4§3 Κ.Υ.Α. 130060/2017) 13. Σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών και η διαδικασία ρύθμισης αυτών συνεχίζεται στην κανονική διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον ν.4469/2017; Δεν εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, όπως αυτή ορίζεται από την ΚΥΑ 130060/2017, και συνεχίζεται στην κανονική διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια του ν.4469/2017, στις κάτωθι περιπτώσεις:  αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησηςü βιωσιμότητας όπως αυτός ορίζεται στα πλαίσια της παρούσας τυποποιημένης διαδικασίας  αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη,ü  αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση μεü την πρόταση τυποποιημένης λύσης. (άρθρο 5§1 Κ.Υ.Α. 130060/2017) 14. Από πότε μπορεί ένας οφειλέτης να ρυθμίσει τις οφειλές του βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας η οποία ορίζεται στην Κ.Υ.Α. 130060/2017; Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών ισχύει από τις 29 Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. 130060/2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται. (άρθρο 6 Κ.Υ.Α. 130060/2017).

 

ΠΗΓΗ: ΕΓΔΙΧ

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι με την 61654/2019 ΚΥΑ επέρχεται:

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»  δυνάμει της οποίας εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής οφειλές έως 300.000 ευρώ.