YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΥΑΣ) κατά το ν. 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις-Περαιτέρω εναρμόνιση προς Οδηγ.2008/52 κλπ διατάξεις.

http://www.diamesolavisi.gov.gr/syxnes-erotiseis

 

Με το άρθρο 6 του ν. 4640/2019 καθιερώνεται η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές ήδη από την 15/1/2020 και στις υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου τακτικής διαδικασίας έως 30.000 ευρώ,  από την 15/3/2020 συμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 7 του ιδίου νόμου. Αφορά υποθέσεις οικογενειακές (εκτός από διαζύγια, ακύρωση γάμου, διαφορές από τη σχέση γονέων και τέκνων κλπ), εκείνες που το αντικείμενο της διαφοράς τους ξεπερνά το ποσό των 30.000,00 ευρώ και, αν δικάζονταν θα υπάγονταν στην Τακτική Διαδικασία του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και όταν υπάρχει σε ιδιωτική συμφωνία των μερών ρήτρα διαμεσολάβησης.

Η πανδημία όμως που ενέσκηψε μετέθεσε την ΥΑΣ  στις υποθέσεις τακτικής, για την 1/7/2020 κατά την αυτολεξεί παράθεση του άρθρου 74 παρ. 14 του Νόμος 4690/2020: Για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου
της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η έναρξη ισχύος της ΥΑΣ μετατίθεται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΣ για την 1/7/2020.

 

ΕΝΝΟΙΑ ΥΑΣ:

Η ΥΑΣ είναι ένα υποχρεωτικό στάδιο μίας μόνο συνάντησης των μερών με τους δικηγόρους τους ενώπιον του διαμεσολαβητή, με σκοπό να εξετάσουν αν η συγκεκριμένη διαφορά τους μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση. Αυτή η συνάντηση ονομάζεται Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, για τις υποθέσεις που προβλέπεται.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΑΣ και ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ:

Η διαμεσολάβηση έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα, με κυριότερα την ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς, την εξοικονόμηση κόστους και το απόρρητο της διαδικασίας

α) ταχεία επίλυση της διαφοράς

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης δίνει την δυνατότητα ταχείας επίλυσης της διαφοράς εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, πολύ μικρότερου από αυτού που απαιτείται για την εκδίκαση μιας υπόθεσης στο δικαστήριο.

β) εξοικονόμηση κόστους

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά από ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα που μπορεί να αποβεί πολυδάπανος, καθώς το κόστος αυτής είναι ελεγχόμενο, γιατί συμφωνείται εκ των προτέρων με το διαμεσολαβητή και βαρύνει και τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές κατ’ ισομοιρία.

γ) απόρρητο της διαδικασίας

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διεξάγεται σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας, που δεν επιτρέπει  να δημοσιοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα μέρη και τη διαφορά που τους απασχολεί. Πριν την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.  Περαιτέρω, ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και να συναντάται με καθένα από τα μέρη ξεχωριστά και τις πληροφορίες που αντλεί, κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν επιτρέπεται να τις γνωστοποιεί στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επίλυση της διαφοράς, που διαφυλάσσει τα μέρη από αρνητική δημοσιότητα και παράλληλα τα διευκολύνει να διατηρήσουν καλό κλίμα μεταξύ τους.

 

Παρακάτω παρατίθενται τα έντυπα που ως πρότυπα υπάρχουν στη διαδικτυακή θέση της διαμεσολάβησης στη σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης: http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/protypa

 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΑΣ:

 

 

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:

Κατ αρχήν θα πρέπει να ενημερώνεται το αντίδικο μέρος για την υποχρεωτικότητα η μη υπαγωγής της υποθέσεως σε διαμεσολάβηση, στο έντυπο του αγωγικού δικογράφου της διαφοράς, που θα πρέπει να προσκομίζεται μέχρι και την κατάθεση των προτάσεων στο Δικαστήριο, ως το ακόλουθο έντυπο ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) .

 

 

 

 

 

 

 

entypo_enimerosis_apo_dikigoro_0 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ:

Δευτερευόντως θα πρέπει να γίνεται επιλογή διαμεσολαβητή εκ μέρους του επισπεύδοντος μέρους, που θα πρέπει να είναι KOINHΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ. Στην περίπτωση ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ Η ΜΗ ΔΙΟΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προς ορισμό ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ των απόψεων των μερών ως προς το πρόσωπό του, γίνεται προσφυγή εκ μέρους του επισπεύδοντος συνήθως, στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, μέσω κωδικών taxis, με αίτημα τον ορισμό διαμεσολαβητή, από τους τηρούμενους καταλόγους μητρώου διαμεσολαβητών που τηρούνται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία και δη στο Πρωτοδικείο του τόπου εισαγωγής της διαφοράς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ: Ο εν τέλει ορισθείς διαμεσολαβητής συμπληρώνει και αποστέλλει επί αποδείξει και με κάθε πρόσφορο μέσο (θεμιτή η επιτυχής επικοινωνία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς άπαντες τους εμπλεκομένους, τα ακόλουθα αυτολεξεί παρατιθέμενα έντυπα:

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1

 

 

ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)  διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής του:

 • άρθρου 6 § 1α του ν.4640/2019 (οικογενειακή διαφορά)                     ¨
 • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Μον/λούς άνω 30.000 ευρώ) ¨
 • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Πολυμελούς)   ¨
 • άρθρου 6 § 1 γ του ν.4640/2019 (ρήτρα διαμεσολάβησης)   ¨

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ

Α. Επισπεύδον μέρος/ Επισπεύδοντα μέρη:*

 1. Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

 1. *Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται*

 

Νομικός Παραστάτης*:

Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση:

ΑΜ/ΔΣ…….:

Αριθμός τηλεφώνου:

Εmail:

*Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται*

 

 

 

 

Β.‘Ετερο μέρος/ ’Ετερα μέρη *

1.Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

 1. * Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται.

Νομικός Παραστάτης*:

Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση:

ΑΜ/ΔΣ……:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

*Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται.

 

 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ*

1.Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

 1. Όνομα: *Προσθέστε και άλλο όνομα σε περίπτωση συνδιαμεσολάβησης.

 

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Ακολουθεί το έντυπο 2

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 2

 

ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 παρ.2 του ν.4640/2019

    ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ κ……………………………….

 

Σας υποβάλλω ως Επισπεύδον Μέρος το παρόν αίτημα, προκειμένου να ενεργήσετε τα νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4640/2019 σχετικά με την υπαγωγή της κατωτέρω αναφερόμενης διαφοράς σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης και τη διεξαγωγή αυτής.

Τα στοιχεία του Επισπεύδοντος Μέρους, του Ετέρου Μέρους, του Διαμεσολαβητή και η περιγραφή της διαφοράς συμπεριλαμβάνονται στο Φύλλο Βασικών Στοιχείων (έντυπο 1), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Τόπος, ημερομηνία………………………………………….

Ο αιτών/ επισπεύδων τη διαδικασία της διαμεσολάβησης

 

(Υπογραφή )

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος προς το Διαμεσολαβητή είναι η : ……/……/2020

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν.4640/2019 από την επομένη της ως άνω αναφερομένης ημερομηνίας αποστολής του παρόντος αιτήματος προς τον διαμεσολαβητή αρχίζει η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή.

Παραλαβή του αιτήματος από το διαμεσολαβητή

Παρέλαβα το παρόν αίτημα προκειμένου να διενεργήσω τα νόμιμα

Τόπος, ημερομηνία ………………….        (Υπογραφή διαμεσολαβητή)

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2: Συμπληρώνεται από το επισπεύδον μέρος και αποστέλλεται στο διαμεσολαβητή, αφού επισυναφθεί και το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1). Από την επομένη της αποστολής του παρόντος εγγράφου στο διαμεσολαβητή αρχίζει προθεσμία είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το έντυπο 3:

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 3

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

(άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019)

 

(Απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων)

Δια της παρούσης γνωστοποιώ προς τον/την κ.…………………………………………………………… ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα   την…………………………………/2020, ημέρα ………….. και ώρα ……………… και σας καλώ να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, όπου κατωτέρω αναφέρεται.

Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ………………../ Διεύθυνση: ……………….

Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου ως διαμεσολαβητή.

Σημειώνεται ότι:

Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα  εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019.

Η παρούσα γνωστοποίηση αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 ως εξής:

 

 • Με e mail                                       ¨
 • Με συστημένη επιστολή                                      ¨
 • Άλλως ……………………………..          ¨

 

Τόπος, την ……………………….. 2020

Ο διαμεσολαβητής

 

 

(Υπογραφή)

 

 

 

*ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ την………………………….

 

Ο παραλαβών

 

Όνομα ……………………………….

Υπογραφή ………………………….

 

*(Ο διαμεσολαβητής δεν απαιτείται να ζητήσει επιβεβαίωση της παραλαβής της γνωστοποίησης, αν αυτή αποδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από αποδεικτικό αποστολής συστημένης επιστολής ή από άλλο νόμιμο τρόπο)

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1) περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων όσων αφορά η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και την περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας συμπλήρωσης των υπολοίπων εντύπων (Έντυπο 2, Έντυπο 3 και Έντυπο 4) το Φύλλο Βασικών Στοιχείων επισυνάπτεται σε καθένα από τα έντυπα αυτά, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 4

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

(άρθρο 7 παρ. 4 του ν.4640/2019)

 

Ο/Η διαμεσολαβητής/ήτρια ……………………………………………………… βεβαιώνω ότι περατώθηκε η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) για τη διαφορά που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, κατά την οποία παραστάθηκαν/δεν παραστάθηκαν τα μέρη, όπως παρακάτω αναφέρεται.

Ημερομηνία ΥΑΣ :

Τόπος (διεύθυνση) ΥΑΣ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΑΣ:

Α. ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΜΕΡΟΣ *

Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε ¨   δεν παραστάθηκε ¨

Ημερομηνία…………………………2020.  Υπογραφή επισπεύδοντος …………………………….

Μέσο γνωστοποίησης:

Συστημένη Επιστολή                                       ¨

Email                                                      ¨

Άλλο(προσδιορίστε)                                     ¨

* Προσθέστε λοιπούς επισπεύδοντες

 

Νομικός παραστάτης επισπεύδοντος

 Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε ¨  δεν παραστάθηκε ¨

Ημερομηνία……………2020. Υπογραφή νομικού παραστάτη επισπεύδοντος ……………..

 

 

 

 

Β. ΕΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ *:

 Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε ¨           δεν παραστάθηκε ¨

Ημερομηνία……………….2020.      Υπογραφή ετέρου μέρους

Μέσο γνωστοποίησης:

Συστημένη Επιστολή                                                  ¨

Email                                                                      ¨

Άλλο (προσδιορίστε)                                                     ¨

*Προσθέστε λοιπά έτερα μέρη

 

Νομικός παραστάτης ετέρου μέρους

Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε ¨   δεν παραστάθηκε ¨

Ημερομηνία ……………2020. Υπογραφή  νομικού παραστάτη ετέρου μέρους

 

Ο/Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο               

Τόπος, την ……….……… 2020                  Υπογραφή Διαμεσολαβητή

 

Παρατηρήσεις …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Στο παρόν πρακτικό περάτωσης της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Συντάσσεται από το διαμεσολαβητή μετά την περάτωση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους και το διαμεσολαβητή και καθένας λαμβάνει από ένα όμοιο πρωτότυπο.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα ονόματα ανάλογα με τους συμμετέχοντες.

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ:

 

Εξαιρετικά χρήσιμα και τα έντυπα συμφωνίας υπαγωγής στη διαμεσολάβηση στην κάτωθι διαδικτυακή τοποθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης / Διαμεσολάβηση:

 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/sites/default/files/ypodeigma_symfonitikou_ypagogis_sti_diamesolavisi.docx

 

Και πρακτικού

http://www.diamesolavisi.gov.gr/sites/default/files/ypodeigma_praktikou_epityxous_diamesolavisis.docx